Login

 

השימוש בתוכנת 'עסקית' לרבות כניסה לתוכנה ושימוש בתכניה ובשירותים המוצעים בה מהווים הסכמה של המשתמש לכל התנאים המפורטים כדלהלן:

הסכם בדבר רישיון שימוש בתוכנה

"עסקית" – תוכנת הנה"ח חד צידית

בין:         עדו בן חורין ו/או "עסקית"

               ו/או מי מטעמם המוסמך להחזיק בתוכנה     להלן "עסקית".

בין:         הלקוח אשר פרטיו מצוינים על גבי התוכנה.להלן "הלקוח".

הואיל      ו"עסקית" הינה המפתחת בעלת זכויות ההפצה והשיווק הבלעדיים של תוכנה ליצור תיעוד פנים "להלן התוכנה".

והואיל     ו"עסקית" מעוניינת לתת הרשאה לתקופה מוגבלת לשימוש בתוכנה ללקוח "להלן הרישיון".

והואיל     והלקוח מעוניין לקבל זכות השימוש בתוכנה לצרכיו בלבד.

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1.            המבוא לתנאי הרישיון וההצהרות בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

2.            זכויות יוצרים

2.1          זכויות היוצרים והבעלות על התוכנה תישאר של "עסקית". הלקוח יקבל זכות שימוש בלתי ניתנת להעברה.

2.2          הלקוח מתחייב כי לא ישווק ו/או ימכור את התוכנה ו/או כל חלק ממנה ו/או אינפורמציה הקשורה בה ו/או העתק ממנה לצד שלישי ללא אישור מפורש מראש ובכתב מאת "עסקית" וכן לא לגרום במחדל לשיווק ו/או מכירה כאמור.

2.3          הלקוח מצהיר כי התוכנה, המידע הסודות המסחריים והמקצועיים הינם קניינה של "עסקית".

3.            התחייבויות "עסקית"

3.1          לספק תמיכה במהלך 30 יום ממועד התחלת הפעלת התוכנה בשעות העבודה הרגילות ובימים א עד ה' למעט חגים ערבי חג חול המועד ומועדים מעין אלו. מתן התמיכה מותנה ברמת ידע והבנה סבירים של סביבת חלונות של הלקוח ומי מעובדיו או הקשורים אליו וכן קריאת הוראות העזרה והמדריך למשתמש.

3.2          לתקן שגיאות ו/או תקלות בתוכנה במידת האפשר ובזמן סביר בכפוף לכך שההודעה על שגיאה ו/או תקלה בתוכנה ו/או ליקוי תובא לידיעת "עסקית" והלקוח שילם על תקופת השימוש.

4.            התחייבות הלקוח

4.1          הלקוח מתחייב כי לא יבצע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים במישרין ו/או בעקיפין כל תוספת, גריעה, שינוי תרגום התאמה בדרך כלשהי בתוכנה ו/או בתיעוד שלה. "עסקית" לא תהיה אחראית לשינויים שערך הלקוח בתוכנה ולתפקוד התוכנה כפי שנמסרה ע"י "עסקית" ואשר שונתה בעקבות שינויים שערך הלקוח.

4.2          הלקוח מתחייב לא לעשות שימוש שאינו חוקי בתוכנה.

5.            סעדים ופיצוי

5.1          הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי התוכנה מוגנת לפי חוק זכויות יוצרים וכי העתקה בלתי חוקית של התוכנה ו/או כל הפרת זכויות יוצרים בתוכנה הנה נשוא לתביעה אזרחית הגוררת פיצויים וצווי מניעה ומהווה עבירה פלילית לפי תיקון מס' 5 לפקודת זכויות יוצרים, התשמ"ח - 1988, המטיל עונש של שלוש שנות מאסר או 250,000 ש"ח קנס.

5.2          הלקוח מצהיר כי הוא מבין את גודל הנזק העלול להיגרם ל"עסקית", בגין הפרת תנאי הרישיון דלעיל, וכי יפצה את "עסקית" בגין הפרת תנאי הרישיון דלעיל, כולם או חלקם בין על ידו או בין על ידי מי מעובדיו ו/או כל צד שלישי שלו, ובין היתר מתחייב מראש לשלם לחברה בגין כל הפרה כאמור פיצויים מוסכמים בסך 500,000 ש"ח.

6.            הגבלת אחריות

6.1          אחריות "עסקית" מוגבלת לאמור בסעיף 3 לעיל בלבד. מעבר לאמור לעיל לא תישא בשום אחריות אחרת במפורש או מכללא, לרבות תשלום בגין דמי נזק פיצויים ישירים, עקיפים, ו/או אחרים שיגרמו ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו, או תשלום בגין הפסדים אובדן רווחים, בין אם נבעו מרישיון זה או מדרך ביצועו, ו/או כתוצאה מפעולה או אי פעולה, שימוש או אי שימוש בתוכנה או בנתונים שהופקו ממנה.

6.2          התוכנה משווקת ללקוח על פי רישיון זה כמות שהיא AS IS..

6.3          בכפוף למותנה במפורש ברישיון זה, מסופקת התוכנה ללקוח ללא אחריות כלשהי,   מפורשת או מכללא כי הפונקציות הכלולות בתוכנה תענינה לצורכי הלקוח או שפעולות התוכנה תימשך ללא הפסקה או שהתוכנה תהא ללא שגיאות.

6.4          "עסקית" אינה אחראית לתוצאות השימוש בתוכנה לרבות הפסד הכנסה או הפסד רווח או עיכוב בפעילות הלקוח, והלקוח מסכים בזאת כי לא תהא לו כל תביעה בנדון.

6.5          "עסקית" אינה אחראית לתוצאות השימוש בתוכנה לחיוב כרטיסי אשראי. נושא האחריות לשימוש בתוכנה המשמשת לחוב כרטיס האשראי יקבע בהסכם בין הלקוח לבין החברה המפיצה את התוכנה. עסקית אינה צד להסכם זה ואינה נושאת בכל אחריות לתוצאות השימוש בשירותים אלה .

6.6          "עסקית" אינה אחראית לתוצאות השימוש בשרותי משלוח הודעות SMS .
נושא האחריות בשרותי משלוח הודעות SMS היא החברה המספקת את השרות. עסקית אינה צד להסכם זה ואינה נושאת בכל אחריות לתוצאות השימוש בשרותי אלה.

7.            סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בהרצליה, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

8.            רישיון זה הנו הרישיון המושלם והיחיד שבין הצדדים ואין מלבד התנאים, ההצהרות, הזכויות והכוונות הכלולות ברישיון זה כל תנאי ו/או מצג נוסף, הן בעל פה והן בכתב או בדרך אחרת שהצדדים התכוונו לחייב עצמם בהקשר לרישיון זה.

 

עסקית הינה תוכנה נהדרת, ידידותית למשתמש, נוחה ופשוטה להפעלה.

נאורה אידלסון - ביזנס פוקוס

קרא עוד

שתף

 

מדריך תוכנה עסקית

לתמיכה ושרות לקוחות

09-9563510

עגלת קניות

סל הקניות ריק
התחברות לחשבון או יצירת חשבון